I undermenuerne til dette punkt kan De se, hvilke krav, der stilles til en trykluftinstallation.
 
Det er i denne forbindelse vigtigt at fastsslå, at kontrollen med overholdelse af kravene ligger hos de inspektionsorganer der er akkrediterede til at foretage opstillingskontrol, da der i Bekendtgørelse 100 står følgende:
 
 

Bilag 3 - Inspektionsopgaver

Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 om anvendelse af trykbærende udstyr

1. Opstillingskontrol, jf. kapitel 4

Forud for selve kontrollen gennemgås den forelagte dokumentation med henblik på planlægning af opstillingskontrollen.
Ved opstillingskontrollen skal det særligt kontrolleres,

  1. at udstyret er opstillet i overensstemmelse med kravene i §§ 7- 8,

  2. at der foreligger fyldestgørende dokumentation for fremstillingen,

  3. at udstyret er behørigt mærket, 
    at udstyret ikke har lidt skade under eventuel transport,

  4. at besigtigelse efter § 19 er foretaget i tilfælde af flytning,

  5. at bestemmelserne i § 23 er opfyldt,

  6. at udstyret ikke kan blive udsat for andre påvirkninger, end det er beregnet og sikret til,

  7. at dampkedlen i givet fald opfylder kravene til drift uden stadig overvågning, jf. § 29, stk. 3, og

  8. at de særlige krav til opstilling og brug af enkelte typer trykbærende udstyr i bilag 4 og bilag 7 er overholdt.

Hvis kontrollen viser, at kravene er opfyldte, bestemmes besigtigelsestidspunktet og eventuelt trykprøvningstidspunktet efter bilag 5 og datoen (datoerne) påføres et besigtigelsesskilt (evt. flere skilte) eller den anden dokumentation, jf. § 9, stk. 2. Endvidere noteres resultatet i udstyrsjournalen.

Udstyret kan herefter tages i brug.

Hvis kontrollen viser, at kravene ikke er opfyldte, meddeles dette til brugeren med en udførlig begrundelse. Da næste besigtigelsestidspunkt ikke kan bestemmes, førend manglerne er afhjulpet, kan besigtigelsesskilt ikke udfyldes, og udstyret ikke tages i brug.
 
 
Det er især punkterne 2 og 3 der her er vigtige, da det her pålægges inspektionsorganet at kontrollere, at den krævede dokumentation for fremstillingen er tilstede, og at udstyret er behørigt mærket.
Der skal altså foreligge dokumentationfor og relevant mærkning såsom:
Overensstemmelsesvurdering, Risikovurdering, Teknisk Dossier, relevant CE-mærkning, Udstyrsjournal, Mærkeplader, Kontrolbog samt anden relevant dokumentation for den specifikke installation.
Trykluft Danmark, Enøvænget 20, 6000 Kolding - Tlf: +45 2620 3080 - info@trydan.dk